تعریف شهربازی

شهر بازی به مجموعه ای از پارکها یا فضای سبزی گفته میشود که در آن محل تجهیزات و وسایل تفریحی و سرگرمی با اصول علمی و استانداردهای ویژه ای نصب شده است و این مجموعه ها معمولا جهت تاسیس باید پروسه های ویژه ای را از ارگانها و سازمانهای مختلف سپری نمایند . شهربازی ها معمولا به دو دسته تقسیم میشوند :

۱ – شهربازی سرپوشیده ۲ – شهربازی فضای باز