دستگاه های مکانیکی شهربازی

دستگاه های مکانیکی شهربازی

دستگاه های مکانیکی به دو دسته تقسیم می شوند: دستگاه های سبک و دستگاه های نیمه سنگین. دستگاه های نیمه سنگین شامل دستگاه هایی هستند که عملکرد و رده آن ها در استاندارد تا رده سه محسوب می شوند مانند میمون فضایی، ماشین برقی، مینی فریزبی، مینی فریزبی جکی و اخیرا از دستگاه های تاب کودک یا یوفو ماشین در سالن استفاده می شود.

کشتی کودک و برخی از این دستگاه ها هم شامل دستگاه های مکانیکی هستند. دستگاه های مکانیکی سبک مثل دستگاه های تکان دهنده، تکان دهنده سکه ای، تکان دهنده کودکان که مشهور به این اسامی هستند و دستگاه هایی که عملکرد و راندمان هایی ضعیف تری نسبت به دستگاه های نیمه سنگین دارند.